Paintings  ≻  Prairies, 2013–2014


Prairie 18  ~  2014, Oil on Canvas, 29"x96" 29"x96"

Copyright © 2017—2023,
Estate of Richard Thompson